Avukatlık

1- Haciz

a- İlamlı Takip
b- İlamsız Takip
     -Genel Haciz Yolu İle Takip
     -Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yolu ile Takip
     -Kiralanan Taşınmazın Tahliyesine Özgü Takip
     -Abonelik Sözleşmesine İlişkin Haciz Yolu ile takip

2- İflas Hukuku
3- Rehin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Takip
4- İcra Ceza Hukuku

1- Gerçek Kişiler
2- Tüzel Kişiler

1- Evlilik Hukuku

a- Evlenme
b- Boşanma
c- Evliliğin Genel Hükümleri
d- Eşler Arasındaki Mal Rejimi
     -Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi
     -Mal Ayrılığı Rejimi
     -Paylaşmalı Mal Ayrığılı Rejimi
     -Mal Ortaklığı Rejimi
2- Hısım Hukuku

a- Soybağının Kurulması
b- Aile
     -Nafaka Yükümlülüğü
     -Ev Düzeni
     -Aile Malları
c- Vesayet Hukuku
     -Vesayet Düzeni
     -Vesayetin Yürütülmesi
     -Vesayetin Sona Ermesi

1- Mirasçılar

a- Yasal Mirasçılar
b- Ölüme Bağlı Tasarruflar
     -Tasarruf Ehliyeti
     -Tasarraf Özgürlüğü
     -Ölüme Bağlı Tasarrufların Çeşitleri
     -Ölüme Bağlı Tasarrufların Şekilleri
     -Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi
     -Ölüme Bağlı Tasarrufların Tenkisi ve İptali
     -Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar
2- Mirasın Geçmesi

a- Mirasın Açılması
b- Mirasın Geçmesinin Sonuçları
c- Mirasın Paylaşılması

1- Mülkiyet

a- Taşınmaz Mülkiyeti
     -Taşınmaz Mülkeyitinin Kazanılması ve Kaybı
     -Taşınmaz Mülkiyetinin İçeriği ve Kısıtlamalırı
b- Taşınır Mülkiyeti
     -Kazanılması
     -Kaybedilmesi

2- Sınırlı Aynı Haklar

a- İrtifak Hakları ve Tanımmaz Yükü
     -Taşınmaz Lehine İrtifak Hakkı
     -İntifa Hakkı ve Diğer İrtifak Hakları
     -Taşınmaz Yükü
b- Taşınmaz Rehni
     -İpotek
     -İpotekli Borç Senedi ve İrad Senedi
     -Taşınmaz Rehniyle Güvence Altına Alınan Borç Senedi
c- Taşınır Rehni
     -Teslime Bağlı Rehin ve Hapis Hahkkı
     -Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin
     -Rehin Karşılığı Karşılığı Ödünç Verme İşi İle Uğraşanlar
     -Rehinli Tahvil

3- Zilyetlik ve Tapu Sicil

a- Zilyetlik
     -Kavramı
     -Türleri
     -Devri
b- Tapu Sicili
     -Kurulması
     -İşlemler
     -Tapu Sicillinin Açıklığı
     -Tescilin Etkileri
     -Terkin ve Değiştirme

1- Genel Hükümler

a- Genel Hükümler, Tanımlar ve Uygulama Alanı
b- Ceza Sorumluluğunun Esasları
c- Yaptırımlar

2- Özel Hükümler

a- Kişilere Karşı Suçlar
     -Hayata Karşı Suçlar
     -Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
     -İşkence ve Eziyet
     -Koruma, Gözetim veya Bildirim Yükümlüğünü İhlal
     -Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
     -Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
     -Hürriyete Karşı Suçlar
     -Şerefe Karşı Suçlar
     -Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
     -Malvarlığına Karşı Suçlar
b- Topluma Karşı Suçlar
     -Genel Tehlike Yaratan Suçlar
     -Çevreye Karşı Suçlar
     -Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
     -Kamu Güvenine Karşı Suçlar
     -Kamu Barışına Karşı Suçlar
     -Ulaşım Araçlarına Karşı Suçlar
     -Genel Ahlaka Karşı Suçlar
     -Aile Düzenine Karşı Suçlar
     -Ekonomi Sanayi ve Ticarete Karşı Suçlar
     -Bilişim Alanında Suçlar
c- Millete ve Devlete Karşı Suçlar
     -Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
     -Adliyeye Karşı Suçlar
     -Devletin Egemenlik Alametlerine ve Saygınlığına Karşı Suçlar
     -Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
     -Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
     -Milli Savunmaya Karşı Suçlar
     -Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
     -Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

1- İşçi İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Alacak Davaları
2- İş Kazası ve Meslek Hastalığı Davaları
3- Haklı Fesih ve Sonrasında Açılan Tazminat Davaları
4- Toplu İş Davaları
5- Hizmet Tespiti Davaları
6- Sendikal Faaliyetler ile İlgili İtilaflar

1- Genel Hükümler

a- Borç İlişkisinin Kaynakları
     -Sözleşmeden Doğan Borçlar
     -Haksız Fiilden Doğan Borçlar
     -Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
b- Borç İlişkisinin Hükümleri
     -Borçların İfası
     -Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
     -Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkileri
c- Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi
     -Sone Erme Halleri
     -Zamanaşımı
d- Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
     -Tesellül
         Müteselsil Borçluluk
         Müteselsil Alacaklılık
e- Borç İlişkilerinde Taraf Değişikliği
     -Alacağın Devri
     -Borcun Nakli
     -Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma

2- Özel Hükümler

a- Satış Sözleşmesi
     -Taşınır Satışı
     -Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğan Haklar
b- Mal Değişim Sözleşmesi
c- Bağışlama Sözleşmesi
d- Kira Sözleşmesi
     -Kira Süresi
     -Kiraya Verenin Borçları
     -Kiracının Borçları
     -Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi
     -Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları
     -Ürün Kirası
e- Ödünç Sözleşmesi
     -Kullanım Ödünçü
     -Tüketim Ödünçü
f- Eser Sözleşmesi
g- Yayım Sözleşmesi
h- Vekalet İlişkileri
     -Vekalet Sözleşmesi
     -Kredi Mektubu ve Kredi Emri
     -Simsarlık Sözleşmesi
i- Vekaletsiz İş Görme
     -İş Görenin Hak ve Borçları
     -İş Sahibinin Hak ve Borçları
j- Komisyon Sözleşmesi
     -Alım Satım Komisyonculuğu
     -Diğer Komisyon İşleri
k- Ticari Temsilciler, Ticari Vekiller ve Diğer Tacir Yardımcıları
     -Ticari Temsilci
     -Ticari Vekil
     -Diğer Tacir Yardımcıları
     -Rekabet Yasağı
     -Görevlerin Sona Ermesi
l- Havaye
m- Saklama Sözleşmesi
n- Kefalet Sözleşmesi
o- Kumar ve Bahis
     -Alacağın Dava ve Takip Edilememesi
     -Borç Senedi Verme ve İsteyerek Ödeme
     -Piyango ve Diğer Şans Oyunları
p- Ömür Boyu Gelir ve Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmeleri
     -Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi
     -Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
r- Adi Ortaklık Sözleşmesi
     -Ortaklar Arasında İlişki
     -Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkisi
     -Ortaklığın Sona Ermesi

1- Ticari İşletme

a- Tacir
b- Ticari Sicili
c- Ticaret Ünvanı ve İşetme Adı
d- Haksız Rekabet
e- Ticari Defterler
f- Defter Tutma ve Envarter
g- Açılış Bilançosu ve Yıl Sonu Finansal Tabloları
h- Saklama ve İbraz
i- Cari Hesap
j- Acentelik
2- Ticaret Şirtketleri

a- Kollektip Şirket
b- Komandit Şirket
c- Anonim Şirket
d- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
e- Limited Şirket
3- Kıymetli Evrak

a- Nama Yızılı Senetler
b- Hamiline Yazılı Snetler
c- Kambiyo Senetleri
     -Bono
     -Çek
     -Poliçe
d- Kambiyo Senetlerine Benzer Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler
     -Emre Yazılı Havaleler
     -Emre Yazılı Ödeme Vaadleri
e- Cirosu Kabil Olan Diğer Senetler

4- Taşıma İşleri
5- Deniz Ticareti
6- Sigorta Hukuku

1- Askeri Suçlar ve Kabahatler ve Cezalar
2- Disiplin Cezaları

1- İptal Davaları

2- Tam Yargı Davaları

a- İdarenin Kusursuz Sorumluluğu
b- İdarenin Kusurlu Sorumluluğu

1- Ayıplı Mal ve Hizmetler
2- Tüketici Sözleşmeleri
3- Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması
4- Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar

1- Milletlerarası Özel Hukukun Genel Prensipleri
2- Milletlerarası Usul Hukuku
3- Milletlerarası Adli Yardım
4- Kanunlar İhtilafı Kuralları
5- Milletlerarası Yatırım Hukuku

6- Yabancılar Hukuku

a- Sosyal Hakları
b- Mülkiyet Hakkı
c- Eğitim Hakkı
d- Diğer Hakları

7- Türk Vatandaşlık Hukuku

a- Yabancıların Türkiye’de Çalışma İzinlerinin Alınması
b- Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Alım Satım ve Kiralama İşlemlerinin Yapılması
c- Yabancıların Türkiye’de İkamet İzinleri ve İzinlerinin Uzatılması Başvurularının Yapılması, Takibi ve Sonuçlandırılması
d- Yabancıların Miras Hukukuna İlişkin İşlemlerinin Yapılması
e- Yabancıların Türk Vatandaşlığına Geçme İşlemleri

8- Yerel Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi
9- Yabancı Mahkeme ile Yabancı Tahkim Mahkemesi Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
10- Milletlerarası Aile ve Çocuk Hukuku
11- Milletlerarası Özel veya Usul Hukukuna İlişkin Sözleşmeler Hukuku
12- Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
13- Milletlerarası Ticari Tahkim
14- Göç Hukuku

1- Tapu kaydının düzeltilmesi davası
2- Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
3- İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası
4- Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
5- Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası
6- Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi
7- İşgal tazminatı (ecri misil) davası
8- Önalım (Şufa) davası
9- Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları
10- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi
11- Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları

1- İmar Planları
2- İmar Uygulamaları
3- Yapı Ruhsatı ve Fenni Sorumluluk (Mühürleme-yıkım ve para cezaları)
4- Kamulaştırma
5- Eski Eser (Korunması Gerekli kültür ve Tabiat Varlıkları)

1- Fikir-Sanat eserleri
2- Entegre Devre Topografyaları
3- Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Haklar
4- Patent
5- Endüstriyel Tasarım
6- Coğrafi İşaretler
7- Marka

1- Vergi Usul Hukuku
2- Vergi Ceza Hukuku
3- Vergi İcra Hukuku
4- Uluslararası Vergi Hukuku

1- Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Kurulması
2- Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Hakları
3- Kat Maliklerinin ve Kat İrtifakı Sahiplerinin Borçları
4- Anagayrimenkulün Yönetimi
5- Kat Mülkiyetinin ve Kat İrtifakının Sona Ermesi
6- Devre Mülk Hakkı

1- Genel Hükümleri

a- Tanımı
b- Kira Süresi
c- Kiraya Verenin Borçları
d- Kiracının Borçları
e- Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi
     -Sürenin Geçmesi
     -Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Geçmesi
     -Olağan Üstü Fesih
f- Kiralananın Geri Verilmesi
g- Kiraya Verenin Hapis Hakkı

2- Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları

a- Konut ve Çatılı İşyeri Kiraların Sona Ermesi
b- Fesih Yoluyla
c- Bildirim Yoluya

3- Ürün Kirası

1- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)

1- İnternet Sosyal Medya ve Bileşim Hukuk Kanunu